КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ У ОШ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ У ПУ(преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ФОРМИРАЊЕ ГРУПА И УПИС ДЕЦЕ У ПУ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УПИС УЧЕНИКА У ОШ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - НЕРЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТИ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ОРГАНИ УСТАНОВЕ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ У ОШ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ У ПУ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - РАДНИ ОДНОСИ У ОШ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - РАДНИ ОДНОСИ У ПУ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ВЕРИФИКАЦИЈА ОШ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ВЕРИФИКАЦИЈА ПУ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЗАШТИТА ОД ДУВАНСКОГ ДИМА (преузмите ОВДЕ)

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Контролна листа за управљаче заштићених подручја (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за управљаче заштићених подручјаод локалнг значаја (преузмите ОВДЕ)

 

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

Заштита од нејонизујућег зрачења  (преузмите ОВДЕ)

 

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА

Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима (преузмите ОВДЕ)
Контрола управљања хемикалијама (преузмите ОВДЕ)

 

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Контролна листа за документацију (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за складиштење отпада (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за третман отпада (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за отпадну гуму (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за отпадна возила (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за несанитарне депоније - сметлишта (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за утврђивање испуњености услова и почетак рада постројења за управљање отпадом (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за процену ризика и одређивање приоритета (преузмите ОВДЕ)

Водич за процену ризика и одређивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом (преузмите ОВДЕ)

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа: заштита од буке у животној средини (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Интегрисана дозвола (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Подношење захтева за интегрисану дозволу (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Калкулатор емисија постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Достава података према закону о заштите животне средине (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Процена ризика постројења и активности која не подлежу издању интегрисане дозволе (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Студија о процени утицаја (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Заштита ваздуха код стационарних постројења (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Заштита ваздуха код бензинских станица (преузмите ОВДЕ)

Водич за процену ризика постројења и активности за које се издаје инегрисана дозвола (преузмите ОВДЕ)
Водич за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе (преузмите ОВДЕ)
Водич за примену контролне листе: Студија о процени утицаја (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Заштита од буку животној средини (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: 
Услови из интегрисане дозволе (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Захтев за интегрисану дозволу (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Достава података (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе:Заштита ваздуха код бензинских станица (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења (преузмите ОВДЕ)

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА - НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ И ПОТВРДИ О ПРИЈАВИ РАДОВА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА -ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО РЕШЕЊУ У СКЛАДУ СА ЧЛ.145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ОБАВЕШТЕЊУ О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ЗАВРШЕНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ ИЛИ ДЕО ОБЈЕКТА (преузмите ОВДЕ)

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ДРЖАЊЕ  ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА - ПСИ И МАЧКЕ  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ДРЖАЊЕ  ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА - КОПИТАРИ И ПАПКАРИ  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ДРЖАЊЕ  ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА - ПЕРНАТЕ ЖИВОТИЊЕ, КУНИЋИ, ГОЛУБОВИ, ПЧЕЛЕ  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - УРЕЂEЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА  (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - БАШТА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА (преузмите ОВДЕ) 

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ИСПОРУКЕ  И  ОДВОЂЕЊА  ВОДА - СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ИСПОРУКЕ  И  ОДВОЂЕЊА  ВОДА - ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА - УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊЕ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА - ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПИЈАЦА (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА  ЛИСТА - ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА ПИЈАЦА (преузмите ОВДЕ)