Руководилац одељења за друштвене делатности

Светлана Маја Бабић

Канцеларија 56 - други спрат

Контакт 023/821 050 локал 114

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

Руководи радом Одељења;стара се о распореду и извршавању послова и квалитетном и одговорном испуњавању радних дужности запослених;  извршава и спроводи акта које доносе скупштина, општинско веће, њихова тела и комисије; прати и примењује прописе из делокруга рада Одељења; сачињава извештаје и анализе из домена рада  Одељења;  проучава стање у области предшколског, основног и средњег образовања, врши праћење података, прикупља и анализира добијене податке а и у виду извештаја или информација доставља надлежним органима;  проучава стање у области примарне здравствене заштите, врши података у овој области, прикупља и анализира добијене податке и у виду извештаја или информација доставља надлежним органима;проучава стање у области друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, спорта и омладине, информисања; врши надзор над законитошћу рада у области друштвених делатности чији је оснивач општина;  организује рад повереништва за избеглице; организује вршење послова борачке и инвалидске заштите као и послове друштвене управе у надлежним областима које Република повери општини; обавља све послове у вези спровођења Закона о доступности информацијама од јавног значаја и овлашћено је лице за поступање по по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја;израђује нацрте аката и води управни поступак из делокруга свог Одељењакоји се прослеђују Општинском већу или Скупштини општине на даљу процедуру;оцењује запослене;као друге послове по налогу начелника Оштинске управе;за свој рад одговара начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Mostly Clear

16°C

Житиште

Mostly Clear

Humidity: 58%

Wind: 22.53 km/h

  • Partly Cloudy
    23 Jun 2018 20°C 10°C
  • Partly Cloudy
    24 Jun 2018 20°C 11°C