ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА И АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА

Андреј Амижић 

Канцеларија 45 - други спрат

Контакт 023/821 050 локал 227

ОПИС ПОСЛОВА:

 

Организује рачуноводствене и финансијске послове, вођење промена прихода, расхода и резултата пословања;стара се о кретању књиговодствених исправа, закључивању и чувању пословних књига;  координира и израђује периодичне и годишње рачуне; контролише и обезбеђује ажурност и тачност прекњижених промена, као и међусобну усаглашеност;одговоран је за вођење пословних књига и за благовремено састављање и достављање рачуноводствених извештаја и достављање надлежним државним органима, као и исправност истих; прати прописе из области рачуноводства и књиговодства; прати и проучава прописе у области финансирања корисника буџета;  учествује у изради и припреми доношења Одлуке о буџету,  измени и допунама одлуке о буџету и извештаја о извршењу одлука о буџету општине Житиште за потребе скупштине општине, председника општине, општинског већа и остале  органе општине Житиште;обавља послове израде елабората, анализа; извештаје и програме финансирања буџетских корисника; редовно прати спровођење месечних планова о извршењу буџета према буџетским корисницима;врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника општинске управе; обавља студијско-аналитичке послове; врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета општине; припрема нацрт одлуке о буџету, допунском буџету и привременом финансирању, уз поштовање јединствене буџетске класификације; припрема нацрт Упутства за припрему буџета; примењује стратегију развоја општине и плана капиталних инвестиција; даје смернице буџетским корисницима при припреми и изменама финансијских планова; анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством; даје мишљшење о усаглашености обимом средстава (лимитима) из упутства за прирему буџета; оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са стратегијом развоја општине, планом капиталних инвестиција и другим стратешким, секторским и акционим плановима; предлаже износе апропријација; учествује у припреми нацрта одлука које се односе на локалне јавне приходе, аката већег степена сложености за потребе органа општине; припрема и учествује у процесу укључења јавности у буџетски процес; припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља одобрена обавештења буџетским корисницима; припрема акте за промену апропријација у току године; предлаже привремену обуставу извршења буџета и припрема нацрт одговарајућег акта; припрема нацрт предлога за доношење решења о коришћењу буџетске резерве; координира процес финансијског планирања; израђује нацрт мишљења (процену) о томе да ли предложени акти повећавају или смањују буџетске приходе или расходе (финансијски ефекти), које је обавезни саставни део аката које усваја Скупштина општине; припрема нацрт извештај о оствареним приходима и примањима; учествује у припреми предлога квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре на одобрене квоте; разматра предлоге планова извршења буџета директних и индиректних буџетских корисника и у сарадњи са пословима трезора припрема нацрт Плана извршења буџета; евидентира захтеве за преузимање обавеза; врши интерне контролне поступке у виду превентивне контоле при планирању, као и контролне поступке у остварењу прихода и примања и контролу наменског трошења буџетских средстава; води регистар и контролише захтеве за преузимање обавеза; учествује у одржавању финансијског информационог система; учествује у усклађивању финансијских и планова јавних набавки; усклађује финансијске планове директних и индиректних буџетских корисника; даје препоруке корисницима у вези буџета; врши дугорочне пројекције и симулације јавног дуга; припрема предлога фискалних политика; планира и прати реализацију подстицаја, јавних инвестиција из буџета и донација; израчунава и прати индикаторе финансијске стабилности општине; припрема предлоге мера за фискалну одрживост буџета и остваривања уштеда и рационализације расхода и издатака; учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката; учествује у евалуацији остварења програмских циљева; као друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Оштинске управе;за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Cloudy

11°C

Житиште

Cloudy

Humidity: 90%

Wind: 22.53 km/h

  • Showers
    22 Jun 2018 22°C 11°C
  • Scattered Showers
    23 Jun 2018 20°C 10°C