ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Андреј Амижић 

Канцеларија 45 - други спрат

Контакт 023/821 050 локал 227

ОПИС ПОСЛОВА:

Организује рачуноводствене и финансијске послове, вођење промена прихода, расхода и резултата пословања, стара се о кретању књиговодствених исправа, закључивању и чувању пословних књига, координира и израђује периодичне и годишње рачуне, контролише и обезбеђује ажурност и тачност прекњижених промена, као и међусобну усаглашеност, одговоран је за вођење пословних књига и за благовремено састављање и достављање рачуноводствених извештаја и достављање надлежним државним органима, као и исправност истих, прати прописе из области рачуноводства и књиговодства, прати и проучава прописе у области финансирања корисника буџета, учествује у изради и припреми доношења Одлуке о буџету, измени и допунама одлуке о буџету и извештаја о извршењу одлука о буџету општине Житиште за потребе скупштине општине, председника општине, општинског већа и остале органе општине Житиште, обавља послове израде елабората, анализа, извештаје и програме финансирања буџетских корисника, редовно прати спровођење месечних планова о извршењу буџета према буџетским корисницима, води и врши попис непокретне и покретне имовине општине, и друге послове по налогу Број 13. 14.5.2018. године „Службени лист Општине Житиште“ страна 23 руководиоца одељења и начелника општинске управе, за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Временска прогноза

Cloudy

-5°C

Житиште

Cloudy

Humidity: 97%

Wind: 8.05 km/h

  • Mostly Cloudy
    19 Dec 2018 -1°C -5°C
  • Mostly Cloudy
    20 Dec 2018 0°C -3°C