ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И АРХИВЕ

Биљана Омаљев

Пријемна канцеларија - приземље

Контакт 023/ 821 050 локал 122

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Прима све врсте поднесака (захтеве, предлоге, пријаве, молбе, жалбе, приговоре, представке и друго саопштење) којима се грађанин, правна лица и друге странке обраћају Општинској управи, Скупштини Општине, Председнику општине и Општинском већу; попуњава уплатнице ради уплате таксе, издаје потврду о пријему поднеска; прима све врсте захтева  грађана из области вођења матичних књига и издавања извода из матичних књига и уверења из књиге држављана; замењује запосленог радника на пословима писарнице, пријемне канцеларије и архиве, обавља послове овере потписа, рукописа, преписа и архиве;даје предмете на увид грађанима и предузећима ради остваривања њихових права;архивира предмете пристигле од референата и одлаже их у просторију за чување предмета; израђује листу регистратурског материјала, одлаже их и чува архивску грађу до излучивања у Историјски архив;обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или руководиоца Одељења;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе,

Временска прогноза

Mostly Cloudy

32°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 32%

Wind: 11.27 km/h

  • Partly Cloudy
    22 Jun 2017 32°C 16°C
  • Thunderstorms
    23 Jun 2017 34°C 20°C