Руководилац Одељења за општу управу, скупштинске и заједничке послове

Жаклина Недин Кучковић

Канцеларија 54 - други спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 230 

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи радом и организује рад Одељења; одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад а нарочито за предузете мере у спровођење закона, одлука и других прописа скупштине и председника општине; предузима мере за спровођење закона и других прописа Општинске управе, а које су из делокруга овог Одељења;  одговоран је за однос радника Одељења према грађанима у вршењу даљих послова;  даје стручна упутства за спровођење општих аката скупштине општине, председника општине и начелника Општинске управе; обавља послове из области личних стања грађана;стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених радника;  стара се о правилном коришћењу средстава за рад, опремљености средствима за рад секретаријата; обавља послове из области које регулише закон о безбедности и здрављу на раду, а који се односе на:опремање и уређење радних места у циљу обезбеђивања безбедних услова рада,вршење контроле средстава за рад,обезбеђења средстава и опреме за личну заштиту,припрему и спровођење оспособљавања запослених за безбедан рад,организује прегледе и испитивања опреме за рад,предлаже мере за побољшање услова рада,прати стање у вези са врстама повреда на раду и професионалним оболењима, даје предлоге у вези са забрањивањем рада када утврди непосредну опасност по живот и здравље запосленог; непосредно организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара у  згради општине Житиште;  обавештава домара о насталим кваровима и стара се о прибављању потребних средстава и материјала за отклањање кварова; учествује у организацији и спровођењу протокола; обавља потребне послове у вези спровођења обуке и провери знања лица(изабраних,постављених и запослених) који су у радном односу у општини Житиште-Општинској управи из области заштите од пожара и води прописану евидецију из те материје; одлучује, доноси и потписује акта из делокруга рада одељења; израђује нацрте аката из делокруга свог Одељења који се просеђују Општинском већу или Скупштини општине на даљу процедуру; оцењује запослене;обавља и друге послове у вези рада Одељења по налогу начелника Општнске управе; за свој рад одговара начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Mostly Cloudy

16°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 85%

Wind: 17.70 km/h

  • Scattered Showers
    27 Jul 2017 23°C 15°C
  • Partly Cloudy
    28 Jul 2017 28°C 16°C